Previous Leaders

The leadership of the 8th Council

Chairman: Huang Youfang

Vice Chairman of the standing Committee: Cao Di

Vice Chairmans: Ding Nong, Ding Xiaogang, Pan Xinxiang, Su Xingang, Li Zhen, Li Yang, Ding Pingsheng

secretary general : Wang Qun

Deputy secretary general : Gu Weiguo, Shi Chaojian

 

The leadership of the 7th Council

Chairman: Xu Zuyuan

Vice Chairman of the standing Committee: Liu Gongchen

Vice Chairmans: Ding Xiaogang, Ma Zehua, Wang Zuwen, Liu Xihan, Song Jiahui, Sun Licheng, Song Dexing, Zhang Hongsheng, Li Hanjun, Li Shaode,  Su Xingang, Chen Aiping, Yu Shicheng, Zhao Xingwu, Yu Zhong,  Li Yunpeng

secretary general: Zhao Dongye 

 

The leadership of the 6th Council

Chairman: Hong Shanxiang

Vice Chairman of the standing Committee: Liu Gongchen

Vice Chairmans:  Wang Zuwen, Wang Futian, Liu Xihan, Wu Ziheng, Song Jiahui, Zhang Hongsheng, Li Kelin, Li Kejun, Li Jianhua, Zhou Qifang, Yu Shicheng, Tao Suyun(female), Hu Hanxiang

secretary general: Ding Baocheng 

 

The leadership of the 5th Council

Chairman: Lin Zuyi

Vice Chairman: Fang Jiade, Liu Gongchen, Sun Dezhong, Song Jiahui, Li Kelin, Li Zongqi, Li Kejun, Li Jianhua, Zhou Qifang, Tao Suyun(female),Qian Yongchang, Ge Youxiin, Wei Jiafu, Wu Zhaolin,Yu Shicheng, Yang Junfei, Liu Xihan

secretary general: Hu Yusheng

 

The leadership of the 4th Council

Chairman: Lin Zuyi

Vice Chairmans: Zhang Xusan, Shi Yunsheng, Liu Songjin, Qian Yongchang, Fang Jiade, Chen Zhongbiao, Li Zongqi, Zhuo Youzhan, Ge Youxin,  Chen Dehong, Zhang Dehong, Li Kelin, He Linzhong

secretary general: Lin Yunai

 

The leadership of the 3rd Council

Chairman: Lin Zuyi

Vice Chairmans : Qian Yongchang, Zhang Xusan, Fang Jiade, Liu Songjin, Luo Yuru, Feng Hongda, Chen Dehong, Zhuo Youzhan, Shen Zhicheng, Chen Zhongbiao, Zhang Dehong, Chen Mingshan,Shi Yunsheng

secretary general: Shen Zhicheng (concurrently)

 

The leadership of the 2nd Council

Chairman: Peng Deqing

Vice ChairmanS: Qian Yongchang, Zhang Xusan, Lin Zuyi, He Chongsheng, Luo Yuru, Feng Hongda, Fang Jiade, Gao Yuan, Zhou Qixin, Chen Dehong, Zhuo Youzhan,  Shen Zhicheng

secretary general: Wang Zhiyuan

 

The leadership of the 1st Council

The First Session of the 1st Council

Chairman: Zeng Sheng

Vice Chairmans: Peng Dengqing, He Chongsheng, Zhang Xusan, Liang Guang, Deng Zhaoxiang, Gao Yuan, Zhuo Youzhan, Zhou Qixin

secretary general: Wang Zhiyuan

 

The Second Session of the 1st Council

Chairman: Peng Deqing