Previous leadership History of the Presidency

The leadership of the 7th Council

Director: Xu Zuyuan

standing deputy director: Liu Gongchen

deputy director: Ding Xiaogang, Ma Zehua, Wang Zuwen, Liu Xihan, Song Jiahui, Sun Licheng, Song Dexing, Zhang Hongsheng, Li Hanjun,Li Shaode,Su Xingang,Chen Aiping,Yu Shicheng, Zhao Xingwu, Yu Zhong, Li Yunpeng

general secretary: Zhao Dongye 

 

The leadership of the 6th Council

Director: Hong Shanxiang

standing deputy director: Liu Gongchen

deputy director : Wang Zuwen, Wang Futian, Liu Xihan, Wu Ziheng, Song Jiahui, Zhang Hongsheng, Li Kelin, Li Kejun, Li Jianhua, Zhou Qifang, Yu Shicheng, Tao Suyun, Hu Hanxiang

general secretary: Ding Baocheng 

 

The leadership of the 5th Council

Director: Lin Zuyi

deputy director: Fang Jiade, Liu Gongchen, Sun Dezhong, Song Jiahui, Li Kelin, Li Zongqi, Li Kejun, Li Jianhua, Zhou Qifang, Tao Suyun, Qian Yongchang, Ge Youxiin, Wei Jiafu, Wu Zhaolin, Yu Shicheng, Yang Junfei, Liu Xihan

general secretary: Hu Yusheng

 

The leadership of the 4th Council

Director: Lin Zuyi

deputy director: Zhang Xusan, Shi Yunsheng, Liu Songjin, Qian Yongchang, Fang Jiade, Chen Zhongbiao, Li Zongqi, Zhuo Youzhan, Ge Youxin, Chen Dehong, Zhang Dehong, Li Kelin, He Linzhong

general secretary: Lin Yunai

 

The leadership of the 3rd Council

Director: Lin Zuyi

Deputy Director: Qian Yongchang, Zhang Xusan, Fang Jiade, Liu Songjin, Luo Yuru, Feng Hongda, Chen Dehong, Zhuo Youzhan, Shen Zhicheng, Chen Zhongbiao, Zhang Dehong, Chen Mingshan, Shi Yunsheng

general secretary: Shen Zhicheng

 

The leadership of the 2nd Council

Director: Peng Deqing

deputy director: Zhang Xusan, Lin Zuyi, He Chongsheng, Luo Yuru, Feng Hongda, Fang Jiade, Gao Yuan, Zhou Qixin, Chen Dehong, Zhuo Youzhan, Shen Zhicheng

general secretary: Wang Zhiyuan

 

The leadership of the 1st Council

Deputy Director: Peng Dengqing, He Chongsheng, Zhang Xusan, Liang Guang, Deng Zhaoxiang, Gao Yuan, Zhuo Youzhan, Zhou Qixin was elected as the deputy director,

General Secretary: Wang Zhiyuan