Current leadership

Chairman: He Jianzhong 

Vice chairman of the Standing Committee: Zhang Baochen

Vice chairman: Wang Hong, Zhou Jingbo, Mo Jianhui, Sun Yuqing, Fei Weijun, Zheng Heping, Pan Wei

Secretary General: Yan Xiaobo